1. De Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”, verder te noemen OV-Ermeloo, gevestigd te Ermelo stelt u via deze verklaring op de hoogte van het beleid dat zij voert m.b.t. de opslag en het beheer van uw persoonsgegevens indien u zich als lid aanmeldt.

 2. De door haar gevraagde gegevens worden gebruikt om met u op de juiste wijze te kunnen communiceren. Dit houdt het gebruik in van
  1. Uw naam voor het kunnen identificeren van uw persoon als lid.
  2. Uw adres voor postbezorging van het verenigingsorgaan en eventuele schriftelijke meldingen/uitnodigingen.
  3. Uw e-mailadres, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, voor het toezenden van digitale meldingen/nieuwsbrieven.
  4. Uw bankrekeningnummer, indien door u verstrekt, voor het afwikkelen van contributiegelden.
  5. Uw telefoonnummer voor het rechtstreeks, persoonlijk opnemen van contact met u.

   Voor administratieve en statistische doeleinden worden de volgende gegevens aan uw persoonsgegevens toegevoegd:
  6. Een lidnummer (vereniging), uitgegeven door de OV-Ermeloo, voor administratieve doeleinden.
  7. Een wijknummer ten behoeve van de distributie van verenigingspost.
  8. De datum van ingang van uw lidmaatschap voor statistische doeleinden.

 3. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd door de ledenadministratie van de OV-Ermeloo. Zij verblijven daar tijdens uw lidmaatschap en zo veel langer als nodig is voor de afwikkeling van wederzijdse verplichtingen als gevolg van de beëindiging van het lidmaatschap. Daarna worden de gegevens voor statistische doeleinden geanonimiseerd bewaard. In de back-up procedures kan sprake zijn van een opslag tot maximaal 1 jaar na verwijdering uit het actuele bestand.

 4. U heeft te allen tijde het recht om, via een verzoek aan de ledenadministratie van de OV-Ermeloo, inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens zoals bij de vereniging bekend.

 5. U heeft het recht op rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens. Een daartoe strekkend verzoek kan worden gericht aan de ledenadministratie. Het verzoek wordt, met inachtneming van het gestelde in punt 3 van deze verklaring, getoetst. De ledenadministratie van de OV-Ermeloo brengt u van de uitvoering op de hoogte.

 6. Indien u meent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze verklaring door de OV-Ermeloo zijn gebruikt heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.